Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Zasady etyczne

 • Zasady etyczne dla Redakcji
 • Redaktor naczelny i redakcja dba o wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów: podejmuje decyzje o publikacji zgłoszonych artykułów opierając się na opiniach redaktorów tematycznych i recenzjach zewnętrznych recenzentów (każdy tekst jest recenzowany przez dwóch „zewnętrznych” Recenzentów),
 • Redakcja nie ujawnia autorom nazwisk recenzentów,
 • Redakcja przesyła opinie redaktorów tematycznych i recenzentów autorom, informując ich o potrzebie dokonania zmian, przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu,
 • Redakcja nie ujawnia osobom trzecim materiałów przesłanych przez autorów, a także (przed publikacją) nie wykorzystuje informacji zawartych w pracy bez wiedzy i zgody autora,
 • Redakcja wymaga od autorów wskazania źródła finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
 • Redakcja wymaga od autorów oświadczenia, że zgłoszona praca (artykuł) nie była wcześniej publikowana,
 • Redakcja wymaga od autorów deklaracji, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship,
 • wszelkie wykryte przez redakcję przypadki ghostwriting, guest authorship, honorary authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające autorów, towarzystw naukowych, wydawców itp.).
 • Redakcja wymaga od autorów ujawnienia ich wkładu procentowego oraz wkładu poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy,
 • Redakcja wymaga od autorów ujawnienia konfliktu interesów, rozumianego jako występowanie związków autorek lub autorów z instytucją, przedsiębiorstwem lub urzędem publicznym (dalej: instytucje), które są bezpośrednio zainteresowane lub czerpią korzyści z przyjęcia określonej interpretacji prawa; o fakcie zgłoszenia konfliktu interesów zostają poinformowani recenzenci,
 • praca, której autor bądź autorka zgłosili konflikt interesów, może zostać opublikowana pod warunkiem, że wskazane związki z instytucjami nie wpływają na rzetelność i prawidłowość dowodu naukowego oraz jakość przeprowadzonych badań prezentowanych w publikacji naukowej,
 • Redakcja wymaga od autorów oświadczenia, że praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim wymaga to w świetle zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści – w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Redakcja dba o terminowość realizacji poszczególnych etapów procesu wydawniczego,
 • Zasady etyczne dla Recenzentów
 • Recenzent posiada dostateczną wiedzę merytoryczną w zakresie dot. przedmiotu recenzowanego artykułu,
 • Recenzent zachowuje poufność i nie ujawnia szczegółów recenzowanych tekstów, a także nie wykorzystuje pozyskanych w toku sporządzania recenzji informacji dla swoich korzyści,
 • Jeśli Recenzent został poinformowany o fakcie zgłoszenia przez autora lub autorkę konfliktu interesów (bez ujawniania jego natury), jest zobowiązany ocenić w recenzji, czy – mimo zgłoszonego konfliktu – od strony naukowej tekst został przygotowany rzetelnie i zawiera obiektywne analizy oraz wyniki badań,
 • Recenzent zachowuje obiektywizm, stara się przekazać konstruktywne uwagi odnośnie do tekstu,
 • Recenzent sporządza recenzję w ustalonym terminie, informuje niezwłocznie redakcję, jeśli potrzebny jest dodatkowy czas na sporządzenie recenzji,
 • Zasady etyczne dla Autorów
 • Autor deklaruje, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship,
 • zgłoszona przez Autora praca (artykuł) powinna być oryginalna i nie powinna być wcześniej publikowana; jeśli praca stanowi przedruk, może być opublikowana za zgodą Redakcji, lecz informacja ta musi być zaznaczona w przypisie,
 • Autor – w wypadku prac współautorskich – deklaruje procentowy wkład swój oraz poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy,
 • Autor oświadcza, że jego praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim jest wymagane w rozumieniu zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści – w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że jego praca opiera się lub nie opiera się na jego własnym pomyśle,
 • Autor wskazuje – jeśli występują – źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
 • Autor informuje Redakcję, czy uważa, że może zachodzić konflikt interesów rozumiany jako występowanie jego związków z instytucją, przedsiębiorstwem lub urzędem publicznym, które są bezpośrednio zainteresowane lub czerpią korzyści z przyjęcia określonej interpretacji prawa,
 • Zgłaszane badania powinny być prowadzone etycznie i odpowiedzialnie oraz powinny być zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami,
 • Autorzy powinni przedstawiać wyniki swoich badań jasno, rzetelnie, bez fałszerstw lub  manipulacji danymi oraz powinni dążyć do jasnego i jednoznacznego opisu swoich metod, aby ich badania mogły być potwierdzone przez innych,

  Autorstwo publikacji naukowych powinno dokładnie odzwierciedlać wkład poszczególnych osób w pracę i jej ogłoszenie,

  Źródła finansowania i istotne konflikty interesów powinny być ujawniane.