Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Oświadczenia

Pliki do pobrania
Deklaracja dotycząca zjawisk: ghostwriting, guest authorship, honorary authorship, konflikt interesów doc
Oświadczenie Autora o zastosowaniu się do uwag Recenzentów doc

 

Wrocław, data:.............................. r.

Oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej

...............................................................................................................       
imię, nazwisko Licencjodawcy

...............................................................................................................
zamieszkały

jako autor (zwany dalej Licencjodawcą) utworu ............................................................................................... ................................................................................................................................................................................
tytuł utworu

zamieszczonego (w postaci publikacji elektronicznej) w wydawnictwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii e-Wydawnictwo jako element utworu zbiorowego Licencjodawcy pod redakcją prof. dr. hab. Leonarda Górnickiego, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” vol. … no. …/20…, oświadczam, że udzielam Uniwersytetowi Wrocławskiemu – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (zwanemu dalej „Licencjobiorcą”) – licencji na korzystanie z utworu – niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, a tym samym dochodzi między tymi Stronami do zawarcia umowy, na warunkach określonych poniżej jako „Zasady udzielenia licencji niewyłącznej”.

Licencjodawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu do utworu autorskie prawa osobiste i majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową, a w szczególności jej zawarcie oraz wykonanie jest możliwe faktycznie i prawnie, a także nie stanowi oraz nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich – w tym praw autorskich i dóbr osobistych oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, jak zwłaszcza ochrona danych osobowych. Oświadczenie to obejmuje zarówno tekst utworu, jak i zamieszczone w nim ewentualnie przez Licencjodawcę inne elementy, takie jak np. schematy, rysunki i wykresy, a także inne utwory, przekazy nie będące utworami lub ich fragmenty wykonane osobiście przez Licencjodawcę lub przez inne osoby. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Licencjobiorca ma prawo do weryfikacji tego oświadczenia poprzez zlecenie badania utworu wyspecjalizowanym w zakresie badań antyplagiatowych, wybranym przez siebie podmiotom.

Zasady udzielenia licencji niewyłącznej:

1. W celu wykonania umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z utworu w zakresie szczegółowo określonym w pkt 3-8, a ponadto w terminie 1 miesiąca od daty podpisania oświadczenia zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy kopii (nośnika materialnego) utworu w formie plików tekstowych (w postaci elektronicznej w otwartym /możliwym do korekty/ pliku drogą mailową lub na nośniku (CD, DVD, USB).

2. Licencjobiorca – z zastrzeżeniem postanowień pkt 9-13 – oświadcza, że dołoży wszelkich możliwych starań, aby wydanie i przystąpienie do rozpowszechniania utworu na uzgodnionych w niniejszym oświadczeniu zasadach, nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty jego przyjęcia.

3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z utworu – niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie w terminie związania stron niniejszą umową określonym w pkt 17-18.

4. Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny oraz nieodwołalny w takim zakresie, w jakim zostanie wykorzystana i zrealizowana przez Licencjobiorcę w trakcie związania stron niniejszą umową, a w konsekwencji Licencjodawca nie nabywa roszczenia o wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu przez Licencjobiorcę oraz realizacji przez tę stronę wszystkich innych uprawnień w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

5. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z utworu w ramach swoich celów statutowych (w tym działalności bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego) na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),

b) wprowadzania utworu, jako całości lub jego części, do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

c) wprowadzania utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie biblioteki Licencjobiorcy oraz podmiotów z nim współpracujących na podstawie odrębnych umów oraz zezwalanie na dokonywanie zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego przez korzystających w ramach dozwolonego użytku osobistego,

d) rozpowszechniania utworu online:

-                    udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń,

-                    udostępniania on line studentom Uniwersytetu Wrocławskiego lub innym podmiotom na podstawie zawartych przez Licencjobiorcę w tym zakresie porozumień,

e) przekazania utworu wyspecjalizowanym w zakresie badań antyplagiatowych, wybranym przez siebie, podmiotom w celu weryfikacji oświadczenia licencjodawcy w tej sprawie oraz wykorzystania przez nie utworu w bazach danych w celu badania antyplagiatowego innych utworów w tym zakresie.

6. Licencjobiorcy przysługuje, bez żadnych ograniczeń, prawo do przeniesienia na dowolne osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia.

7. Licencjodawca zobowiązany jest każdorazowo, na wypadek zamieszczenia utworu w innej publikacji lub dodatkowego wydania go odrębnie, do zamieszczenia w sposób wyraźny (np. przypis przy tytule) informacji o pierwszej publikacji zrealizowanej na podstawie niniejszej umowy poprzez podanie jej adresu bibliograficznego.

8. Autor przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi identyfikatora DOI, uzyskany przez Licencjobiorcę numer DOI będzie trwale przypisany do utworu na zasadzie wyłączności, a tym samym ewentualne dalsze wydania utworu online mogą następować jedynie z tym oznaczeniem. Utwór pod tym numerem DOI ujawniony zostanie trwale w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

9. Licencjobiorca zobowiązuje się – w wykonaniu niniejszej umowy – do poniesienia kosztów publikacji utworu w postaci określonej niniejszym oświadczeniem, z zastrzeżeniem spełnienia warunku, że został on zatwierdzony do zamieszczenia w e-Wydawnictwie, w ramach planu wydawniczego elektronicznych publikacji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

10. W ramach zobowiązania, o którym mowa w pkt 9, Licencjobiorca dokonuje lub zleca realizację wydania tekstu w zakresie obejmującym następujące elementy: strona tytułowa, stopka z copyright Licencjobiorcy, zastrzeżenie praw kopiowania, ISBN, korekta językowa (język polski) oraz skład i łamanie.

11. Ustala się zgodnie, że formę edytorską wydania utworu określa wyłącznie Licencjobiorca.

12. Utwór, na ogólnych zasadach dotyczących analogicznych publikacji, jest promowany w ramach Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego; informacja dotycząca dzieła jest na tych samych zasadach wysyłana do bibliotek prawniczych na terenie RP.

13. Licencjodawca wyraża zgodę na zamieszczenie przez Licencjobiorcę, według jego wyboru, informacji promocyjnych, reklam i in. informacji na okładce i w specjalnych arkuszach promocyjnych umieszczonych wewnątrz wydania utworu w formie elektronicznej.

14. Licencjodawca ma prawo i obowiązek przeprowadzenia korekty autorskiej w stosownym terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty dostarczenia mu tekstu utworu w tym celu; w wypadku, gdy korekty, za które odpowiedzialny jest Licencjodawca, przekraczają 10% łącznych kosztów przygotowania do publikacji, kosztami tymi może zostać obciążony Licencjodawca.

15. Zastrzega się ponadto, że Licencjodawca przed oddaniem utworu do publikacji, jeżeli zachodzi taka konieczność, zobowiązuje się dostosować jego treść do aktualnego stanu prawnego oraz faktycznego.

16. Licencjodawca wyraża zgodę na uzasadnione względami technicznymi zmiany sposobu wyrażenia utworu, w tym na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór – bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.

17. Licencja niniejsza zostaje udzielona na czas nieokreślony; przy czym zastrzega się, iż nie może być przez Licencjodawcę wypowiedziana w okresie pięciu lat od dnia jej zawarcia, a po tej dacie, bez konieczności dodatkowych oświadczeń, ulega sukcesywnemu przedłużeniu na kolejne okresy po 12 miesięcy, jeśli nie zostanie wypowiedziana przez Strony w trybie określonym poniżej w pkt 18.

18. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 17, każda ze Stron może umowę niniejszą wypowiedzieć na piśmie z zachowaniem terminu wypowiedzenia 12 miesięcy, który upływa na koniec roku kalendarzowego.

19. Licencjodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. Ponadto Strony umowy zgodnie oświadczają, że aktualnym kanałem komunikacji elektronicznej pomiędzy stronami jest:

  1. ze strony Licencjobiorcy (aktualny adres e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. ze strony Licencjodawcy (aktualny adres e-mail): ……………………………………………...

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o zmianie adresów e-mail.

20. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

21. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO.

22. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.

23. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony.

24. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

25. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

26. Do wszystkich spraw nie unormowanych wprost w niniejszej umowie będą miały zastosowania obowiązujące przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

27. Strony zgodnie deklarują polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów i wątpliwości, jakie będą wynikiem obowiązywania niniejszej umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji; na wypadek braku osiągnięcia porozumienia w tym trybie, ewentualne spory wynikłe na tym tle rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.

28. Umowa dochodzi do skutku z chwilą podpisania przez Licencjodawcę dokumentu niniejszego oświadczenia.

..............................................

podpis Licencjodawcy