Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Procedura recenzowania

  • Po akceptacji redaktorów tematycznych i Kolegium Redakcyjnego artykuły przesyłane są recenzentom zewnętrznym
  • Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
  • Stosowana jest procedura tzw. dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review)
  • Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek: dopuszczający publikację artykułu, dopuszczający pod warunkiem dokonania zmian w artykule, odrzucający publikację artykułu formularz recenzji
  • W przypadku otrzymania jednej negatywnej i jednej pozytywnej recenzji artykuł może zostać skierowany do trzeciego recenzenta i po uzyskaniu dopuszczającej bądź pozytywnej recenzji opublikowany w kolejnym numerze
  • Autor artykułu, który otrzymał jedną negatywną recenzję, zobowiązany jest przed wysłaniem artykułu do trzeciego recenzenta ustosunkować się pisemnie do uwag recenzenta i przesłać poprawiony artykuł
  • Recenzje (bez nazwisk recenzentów) wysyłane są autorom
  • Autorzy zobowiązani są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania recenzji ustosunkować się do uwag recenzentów – wypełniając stosowne oświadczenie akceptujące recenzję lub zawierające szczegółową odpowiedź na uwagi krytyczne recenzenta – oraz nadesłać poprawiony artykuł uwzględniający uwagi recenzentów 
  • Redakcja publikuje raz w roku na stronie internetowej czasopisma listę recenzentów.
  Pliki do pobrania
 Formularz recenzji pdf
Oświadczenie Autora o zastosowaniu się do uwag Recenzentów doc